Vakantiewoning Lodela

en_GB

Privacybeleid

Privacybeleid

Via deze privacy policy informeert ‘t Kasteeltje bv u over de wijze waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Welke gegevens worden verwerkt?

‘t Kasteeltje bv verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het verwerken van uw bestelling zoals telefoonnummers, email adressen en indien van toepassing factuurgegevens.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Een persoonlijke en/of bedrijfsaccount aan te maken

– Het verwerken van uw booking

– De administratieve afhandeling en financiële administratie van uw booking

– Om te voldoen aan wet- en regelgeving

Inzage in uw gegevens

U heeft te allen tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door online in te loggen met uw inloggegevens. Via info@lodela.be kunt u aan de uitbater vragen voor inzage in de persoonsgegevens.

Bezoekgegevens website

‘t Kasteeltje bv bewaart uw gegevens voor eigen doeleinden en verkoopt deze niet aan derden. Cookies worden enkel voor doeleinden van ‘t Kasteeltje bv gebruikt.

Delen of verkopen van gegevens

‘t Kasteeltje bv deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. ‘t Kasteeltje bv bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor eerder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. ‘t Kasteeltje bv mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot ’tKasteeltje richten door een e-mail te sturen naar info@lodela.be, onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ‘t Kasteeltje bv de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Datalek

Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan ten alle tijden gewijzigd worden door ‘t Kasteeltje bv.